Nasze korzenie
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 04 Kwiecień 2009 12:29

 

  Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka tworzyło się od 2001 roku, a zerejestrowane zostało ostatecznie w maju 2006r. przyjmując za program ideowy:

– walkę z patologiami życia rodzinnego i traktowaniem dzieci przez sądownictwo rodzinne i urzędy państwowe jako własność wyłącznie jednego rodzica, a tym samym odseparowaniem ojców od dzieci już na etapie procesów rozwodowych;

 

– dążenia ojców, pozbawionych przez sądy rodzinne dzieci, do przywrócenia równego traktowania jako pełnoprawnego rodzica, mającego taki sam wpływ na wychowanie dziecka jak matka;

– walkę o równouprawnienie mężczyzn-ojców w sądach rodzinnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i urzędach państwowych;

– walkę o równe prawa dziecka zarówno do matki, jak i do ojca;

– propagowanie roli ojca w życiu dziecka oraz wzorca odpowiedzialnego ojcostwa;

– przygotowanie ojców do jak najlepszego spełnienia ojcowskiej misji wychowania dziecka;

– pomoc ojcom w trakcie zaistnienia kryzysu rodzinnego, rozłamu rodziny, rozwodu, odseparowania od dzieci i pozbawienia kontaktu oraz wpływu na wychowanie swego potomstwa;

– walka z nieprawością, niesprawiedliwością, korupcją oraz łamaniem praw dzieci w sądach, organach ścigania oraz innych instytucjach, nie respektujących praw zawartych w KRiO, Konwencji o Prawach Dziecka i Konstytucji RP.

Nasz program jest ambitny, dlatego statut naszej organizacji osiągalny był dopiero po półtora rocznym staraniu w sądzie rejestrowym.

Wybraliśmy sobie bodaj najgorszego przeciwnika: nie kobiety, nie byłe żony, nie matki dzieci, ale złe matki, często niemoralne, wykorzystujące dzieci do walki z ich ojcem, złych sędziów, jaskrawo niesprawiedliwych, niekompetentnych, nieprawych lub leniwych prokuratorów zaniedbujących obowiązek ścigania przestępstw przeciwko dzieciom.


Dlaczego?

- dlatego, że przeszliśmy przez srogie doświadczenia życiowe, kierując się jedynie miłością do

dziecka:

– że dotknęła nas niejednokrotnie jaskrawa nieprawość i niesprawiedliwość, tylko dlatego, że jesteśmy mężczyznami-ojcami;

– dlatego, że zauważyliśmy problem nie tylko naszej i naszych dzieci krzywdy, ale i krzywdy innych wokół;

– dlatego, że to często do nas zwracają się ojcowie tuż po procesach i nie wstydząc się łez relacjonują swą życiową klęskę w sądzie, a tym samym utratę rodziny, dzieci, w zamian za wygórowane alimenty.

To tradycyjny obraz z Polski rodem, rodem z polskiego sądu rodzinnego.

- widzimy na swoistej „pierwszej linii” deptanie godności ojcowskiej, naigrywanie się ze starań ojca-głowy rodziny do zachowania bodaj odrobiny tego, co przez życie ukochał najbardziej-dzieci;

– widzimy nieraz totalną ignorancję ojcowskich argumentów i rugowanie ich poza nawias rodziny tylko dlatego, że ”nie urodzili tego dziecka”;

– słyszymy stereotypowe i schematyczne uzasadnienia pozbawiania ojca pieczy nad dziećmi, tylko dlatego, że wcześniej zawłaszczyła je matka i „niech już tak zostanie” bez względu na więź, jaka łączy dziecko z ojcem;

– słyszymy wymyślane abstrakcyjne, antyojcowskie argumenty, mające uzasadnić „dobro” dziecka poprzez odseparowanie go od wpływu ojca i zaspokojenie przez to wyłącznie interesu kobiety-matki.

Krótko mówiąc: walczymy, poprzez wizerunek odpowiedzialnego ojca, o prawa dla dzieci do nas-ojców, o równe traktowanie ojców z matkami w sądownictwie rodzinnym, podniesienie poziomu przygotowania merytorycznego sędziów rodzinnych, walczymy przeciw stereotypowym, krzywdzącym dzieci, postrzeganiem ojców, jako rodzica drugiej, gorszej kategorii.

Prowadzimy portal internetowy: www.prawaojca.org, piszemy, publikujemy, pomagamy pisać innym, opracowujemy propozycje zmian prawodawstwa rodzinnego, konsolidujemy środowisko ojcowskie, wnosimy sprzeciwy, kontaktujemy ze sobą inne organizacje ojcowskie, z którymi współpracujemy np.: /portale internetowe/ tato.net, w stronę ojca, tata.pl., ojcowie.pl i inne.

Ponadto, poprzez wykwalifikowany personel, prowadzimy bezpłatne doradztwo prawne w naszych punktach konsultacyjnych, mediacje rodzinne, pomoc psychologiczną, pedagogiczną, szkolenia dla ojców, grupy wsparcia, czasem pomoc bezpośrednio na sali sądowej czy w urzędzie jako Przedstawiciel Społeczny.

Pragniemy nie łatać dziur, ale spojrzeć na problem kryzysu ojcostwa i złego traktowania ojców jako zjawisko społeczne, któremu trzeba zaradzić na wszelkie sposoby, również stawiając siebie samych jako wzór do naśladowania, gdyż czynimy wszystko, by być jak najlepszymi rodzicami.

Traktujemy swoje ojcostwo jako misję, misję wykonywaną -w naszym przypadku- w nietypowych, trudnych, a czasem ekstremalnie niesprzyjających warunkach.

Nie robimy tego dla siebie, choć ojcowski honor nas pcha do walki o swe dzieci i należne nas traktowanie, robimy to z miłości do naszych synów i córek, z poczucia ich i naszej godności, z pobudek patriotycznych. Robimy to, bo do takiej misji stworzył nas
OJCIEC WSZYSTKICH OJCÓW.

Z poważaniem

Ireneusz Dzierżęga

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Centrum Praw Ojca i Dziecka

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2008r.

 

Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka działa od 2001r., jednak zarejestrowane zostało w 2006r. Opiera się na pracy charytatywnej działaczy oraz wolontariacie w zakresie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i działalności pomocowej ojcom, dzieciom i rodzinom, będących w trudnej sytuacji, szczególnie w trakcie kryzysu rodzinnego, małżeńskiego, związanego z rozwodem, separacją i izolacją od własnych dzieci. Prowadzi również szkolenia oraz koordynuje działalność innych placówek i organizacji szkoleniowych dla ojców szukających wskazówek jak być lepszym, odpowiedzialnym ojcem i jak najlepiej realizować swą ojcowską misję.

Zorganizowaliśmy, wspólnie z Fundacją Akcja, bezpłatne poradnictwo prawne adwokatów
/Warszawa, Kraków, Poznań, Katowice/ z zakresu prawa rodzinnego oraz kierujemy potrzebujących do Grupy Wsparcia dla mężczyzn w ramach projektu „ Rozwój ogólnopolskiego poradnictwa dla mężczyzn przeżywających konflikt rodzinny”.
By nieść fachową pomoc oraz prowadzić bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne oraz mediacje zorganizowaliśmy ponadto współpracę z Diecezjalną Specjalistyczną Poradnią Rodzin /Warszawa Grochów, czerwiec 2007- marzec 2008r./ oraz Fundacją Sto Pociech /Warszawa, ul. Freta 10/.
W zależności od zapotrzebowań kierujemy naszych podopiecznych również na mediacje rodzinne m.in. do KOPD /Warszawa, ul. Hoża 5/.

Współpracujemy w zakresie przeprowadzania badań oraz profesjonalnego poradnictwa psychologicznego z Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej w Warszawie oraz z uznanymi biegłymi psychologami z listy biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie.

W ramach kursów i szkoleń dla ojców współpracujemy z Fundacją Cyryla i Metodego Tato.net, propagując i biorąc udział w konferencjach, szkoleniach, seminariach i warsztatach ojcowskich
na terenie Warszawy i w innych miastach kraju takich, jak:
„7 sekretów odpowiedzialnego Ojca”, „Korzenie i skrzydła”, „ Tato i córka”, spływy kajakowe dla ojców i synów itp. Prowadzimy osobiste poradnictwo i konsultacje w kilku punktach na terenie Warszawy. Obecnie w punktach na ul. Kościuszkowców 85 /Marysin Wawerski/ i Marymonckiej 105 /Żoliborz/. W ramach działań doraźnych organizujemy punkty poradnictwa i pomocy podczas imprez: np. Piknik Organizacji Pozarządowych, Dni Grochowa, Twój Plac Szembeka, Pożegnanie lata /impreza dla dzieci/, Dzień Ojca /impreza dla mieszkańców dzielnicy/ itp.

Realizując wiele zadań ze sfery pożytku publicznego obecnie jesteśmy w trakcie przekształcania się
w OPP.

Od 2006r. rocznie przyjmujemy ponad 300 podopiecznych bezpośrednio, realizujemy ponadto pomoc doradczą w ramach korespondencji listowej, mailowej i telefonicznej dla ok. 500 osób rocznie. To pomoc udzielana ojcom, matkom i innym członkom rodzin z Polski, Niemiec, Austrii, Danii, Szwecji, Anglii, Ukrainy, Chorwacji, USA, Kanady.

Uczestniczymy w konferencjach, sympozjach, debatach, seminariach, procesach sądowych, jako obserwatorzy, Przedstawiciele Społeczni i osoby zaufania publicznego na zaproszenie stron procesowych, przedstawicieli Parlamentu, Rządu, kancelarii Prezydenta RP. Sami organizujemy konferencje naukowe, seminaria, współpracując przy tym z innymi organizacjami, instytutami naukowymi itp. Obecnie, na zaproszenie strony rządowej, prowadziliśmy prace nad nowelizacją Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz innych nowelizacji związanych z naszymi celami statutowymi. Monitorujemy przypadki łamania prawa, jaskrawej dyskryminacji stron, reagujemy na skargi i sygnały dotyczące wadliwego działania sądów rodzinnych i głównie Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych z różnych stron kraju, co stało się kanwą do podjęcia działań strażniczych w stosunku do tych instytucji w tym roku. Pod koniec roku 2008 zorganizowaliśmy konferencję naukową „Problemy współczesnej rodziny w praktyce sądowej i psychologicznej” wespół z Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej oraz szkolenie i warsztaty dla ojców w ramach „Programu integrująco-edukacyjnego dla samotnych i przeżywających problemy rodzinne mężczyzn” finansowanego przez Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe.

Działalność Stowarzyszenia w 2008r. /wydarzenia w kolejności chronologicznej/:

 1. Współudział w zorganizowaniu i powstaniu ogólnopolskiego „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa”, skupiającego 6 organizacji z Warszawy, Gdańska, Lublina i Bydgoszczy – kwiecień 2008r.;

 2. Udział w „Marszu dla Życia i Rodziny” w Warszawie – 25 maja 2008r.

 3. Udział, na zaproszenie strony rządowej, w cyklicznych spotkaniach z Minister ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską i praca w powołanej międzyresortowej Komisji ds. Dyskryminacji Ojców, które odbywają się co ok. 2 miesiące w ciągu roku;

 4. Udział w kampanii przeciw dyskryminacyjnej ojców, zakończonej 4 dniową pikietą przed Parlamentem RP – 26-29 maja 2008r.;

 5. Uczestnictwo w konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie RP na temat dyskryminacji ojców w sądownictwie rodzinnym – 29 maja 2008r.;

 6. Uczestnictwo w pracach i wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji
  „Dobre prawo dla kobiet i rodziny w Polsce i w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Parlament RP. – 4 czerwiec 2008r.

 7. Udział i wystąpienie w konferencji „Eurosieroctwo” zorganizowanej przez Fundację Prawo Europejskie – 9 czerwca 2008r.;

 8. Zorganizowanie Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Ojca w Parku Skaryszewskim, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Warszawa Praga Południe – 20 czerwca 2008r.;

 9. Udział i wystąpienie na Konferencji „Wzmocnić Ojcostwo” zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP – 22 czerwca 2008r.;

 10. Zorganizowanie debaty dot. dyskryminacji ojców, zmian w prawie rodzinnym, zreformowania RODKów z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ćwiąkalskim – 23 czerwca 2008r.;

 11. Udział i wystąpienie w na Konferencji „Dziecko ofiarą przemocy” zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje – 27-28 sierpnia 2008r.

 12. Udział i prowadzenie poradnictwa oraz punktu informacyjnego podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych, zorganizowanym przez V Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w ramach Tygodnia Obywatelskiego – 19-20 września 2008r.;

 13. Zorganizowanie pikiety sprzeciwiającej się korupcji w sądownictwie, dyskryminacji ojców i dzieci przed gmachem sądów w Warszawie na ul. Solidarności – 25 września 2008r.;

 14. Udział i wystąpienie na Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Zakopanym – 29 września – 3 października 2008r.;

 15. Udział w debacie polityczno-medialnej z przedstawicielami rządu, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i przedstawicieli Parlamentu, dot. dyskryminacji ojców przez sądy rodzinne, zorganizowanej przez Dziennik Polska The Times – 18 listopada 2008r.;

 16. Zorganizowanie i udział w pikniku – happeningu „Twój Plac Szembeka”, jako współorganizator, oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców dzielnicy Warszawa Praga Południe – 30 listopada 2008r.;

 17. Organizacja Konferencji naukowej w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej „Problemy współczesnej rodziny w praktyce sądowej i psychologicznej” – 18 grudnia 2008r.;

 18. Organizacja szkolenia i warsztatów dla ojców w ramach „Programu integrująco-edukacyjnego dla samotnych i przeżywających problemy rodzinne mężczyzn”, dotowanym przez Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe – 18 grudnia 2008r.

Wszystkie projekty, inicjatywy, wystąpienia, debaty, wywiady, udziały w audycjach radiowych, telewizyjnych, artykuły, komentarze, prowadzenie strony internetowej i inne, były realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. Cele te realizowaliśmy poprzez pracę charytatywną i wolontariat. Staramy się być kompetentni w sprawach i działaniach, które podejmowaliśmy i będziemy podejmować w roku 2009r.


P.S.

Przedsięwzięcia, których nie zrealizowaliśmy, to przede wszystkim fakt, iż nie jesteśmy w obecnym stanie pomóc każdemu, który się do nas zwraca o pomoc. Prawie 800 porad
i interwencji przewyższa nasze obecne możliwości. Jednak tyle udało nam się zrealizować. Wśród dziesiątek listów, setek maili i jeszcze więcej telefonów, mogą znaleźć się takie, które przeoczyliśmy, których awiza nie dotarły do nas z różnych przyczyn i korespondencja wróciła do nadawcy lub nastąpiła zwłoka nawet kilkumiesięczna. To nasze wyzwanie jako członków Zarządu, by zwiększyć potencjał organizacji i spowodować, że każdy list, mail i telefon w oznaczonych godzinach, mógł być przyjęty, by żadna prośba o pomoc nie została bez echa. Znając zjawisko powszechnej dyskryminacji ojców zdajemy sobie sprawę, że potrzeba niesienia pomocy jest duża. Zwiększenie potencjału organizacji, możliwość niesienia pomocy, w tym koleżeńskich i obywatelskich porad dla wszystkich, którzy się zwrócą o pomoc do naszego Stowarzyszenia, jest naszym celem w tym roku.

Centrum Praw Ojca i Dziecka nie mam zrzeszonych tysięcy czy nawet setek członków, którzy poprzez składki członkowskie mają możliwość utrzymania działalności organizacji, naszych biur-punktów konsultacyjnych, kosztów mediów czy dojazdów na rozprawy sądowe. Centrum to niewielka grupa działaczy, którzy czynią wszystko co w ich mocy, by zmienić stereotyp postrzegania ojców, dyskryminowania ich, mieć możliwość wpływu na zmiany w prawie dotyczącym naszych dzieci i nas samych; to grupa konsekwentnych wolontariuszy, którzy pragną swym przykładem zachęcić innych do zmian nas samych, jako rodziców, sądów jako instytucji, która odrzuca ojców jako równoprawnych rodziców, instytucje samorządowe i rządowe, by postrzegały nas jako równoprawnych obywateli, mających jako rodzice te same prawa co siedzący naprzeciwko nas urzędnik, polityk czy sędzia.

My, rodzice, ojcowie nie mamy immunitetów, nie chcemy ich, nie mamy przywilejów jak matki, nie chcemy ich, nie mamy prawników - adwokatów, którzy charytatywnie będą pomagać, nie mamy sędziów, którzy wyzbyli się stereotypu złego polskiego Taty i tylko dobrej Matki–Polki. Dlatego nasze działania napotykają w wielu miejscach opór i niezrozumienie. Stereotyp postrzegania ojca jako rodzica II kategorii u wielu ludzi doszczętnie zniweczył normalny obraz odpowiedzialności i misji, jaką ojciec winien wypełnić w życiu w stosunku do swego dziecka /także u innych „ojców”/. Niewiele ludzi znajdzie się w tym kraju, którzy potrzebującemu ojcu pomogą bezinteresownie. Są przypadki, że szpitale nie dopuszczają ojca do dziecka, urzędy nie pozwalają mieć wpływu na zameldowanie dziecka, prokuratorzy ścigają za czyny, za które kobietom umarzają postępowania lub ogóle ich nie podejmują, RODKi na widok ojca myślą tylko czy w opinii wystarczy zdawkowe uzasadnienie lub czy trzeba ją spreparować, by odsunąć Tatę-uzurpatora od dziecka, a sądy wymyśliły sobie, że wystarczy kontakt typowy raz na dwa tygodnie, by dziecko mogło prawidłowo wychowywać się bez ojca.

O ojcu, który był na co dzień ze swoim dzieckiem, a teraz raz na dwa tygodnie, o cierpieniach wielu mężczyzn nikt nie myśli. Na to trzeba nie tylko odrobiny wyobraźni, wiedzy, ale też ludzkiej przyzwoitości i szacunku do drugiego człowieka. Kto zna dziś zapisy naszej Konstytucji o równym traktowaniu, kto stosuje Konwencję o Prawach Dziecka i Europejską Konwencję o Prawach Człowieka? Niewielu.

Kto zatem nam w tym kraju pomaga z tych, którzy z racji wykonywanego zawodu czy społecznego mandatu winni to czynić? Niewielu. Natomiast wielu zna, popiera i sercem
i duchem jest z nami.

Póki co, to gloryfikuje się i wspiera ludzi, którzy są zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa, dotuje się ich organizacje ogromnymi kwotami, w imię aktualnej poprawności politycznej.

Nas, działaczy ojcowskich atakuje się niemiłosiernie, oskarża, osądza, szantażuje, grozi, niektórych prześladuje, innych wykańcza wieloletnimi sprawami. Nasi przeciwnicy się zmieniają, mają siły, środki i władze w ręku, my tylko nasz upór, konsekwencję, miłość do dzieci i niezgodę na dyskryminację. Jak mamy martwić się o Tybet, Bangladesz, Chiny, Afrykę i in. skoro jedni z nami rozmawiają na salonach rządowych, a inni by nas chętnie wywieźli na Syberię za to, że w ogóle śmiemy manifestować pod sądami, Sejmem, czasem domami, w których więzione są nasze dzieci, że dajemy ostatni nieraz grosz na to, by utrzymać naszą działalność i że konsekwentnie, nie bacząc na straty „robimy swoje”.
W Centrum nie mamy cenników usług i nie będzie. Uzyskane ostatnio dotacje na przedsięwzięcia nie pokryją kosztów tego, co zamierzyliśmy, gdyż są skierowane na wykonanie konkretnych zadań, dlatego od razu nie rozwiążemy licznych problemów i nie wykonamy wszystkich zadań.

Liczymy jednak, że tu i owdzie, w miastach i regionach Polski zaczną się tworzyć organizacje ojcowskie. Może na wzór Centrum Praw Ojca i Dziecka, może inne?

Ponad 1080 organizacji kobiecych i tylko 6 ojcowskich /dane z czerwca 2007/, broniących praw ojców i propagujących odpowiedzialne ojcostwo, 2,5 mln polskich dzieci wychowywanych bez ojca, 300 rocznie ojcowskich samobójstw, moda na oskarżania o gwałcenie i molestowanie własnych dzieci przez polskich ojców, ekspresowe oskarżanie i skazywanie ojców bez należytych badań, bez wnikliwych postępowań, fałszerstwa biegłych sądowych, odrywanie dzieci od rodzin i przekazywanie do domów dziecka, gdzie czasem padają ofiarą gwałtów, molestowania /takiego prawdziwego, nie wyimaginowanego przez biegłą, która za 70 zł spreparować potrafi opinię przeciwko ojcu/. To nasza obecna polska rzeczywistość. To m.in. „dorobek” 30 lat rodzimego sądownictwa rodzinnego i działalności RODKów /patrz art. Wyrok/. W Unii mamy 26 miejsce pod względem dzietności ! Zachodnia Europa wie, że w takiej sytuacji za niespełna 10 lat runie cały system emerytalny. Tam dawno zaczęli dbać o rodziny i dzieci. Tam nie zarabia się na oderwaniu ojca od dzieci i rodziny, jak to u nas się upowszechniło /patrz art. Rozwód czy rewolucja/.

Kto nad tym panuje? Ministerstwo Sprawiedliwości „wierzy biegłej” mimo przedstawionych twardych dowodów na jej przestępstwo, sprawy są lekceważone, zdawkowo i na odczepnego załatwiane, najczęściej przez tych samych, których skarżymy. Czy to normalny kraj?

Czy coś się jednak zmienia? Owszem. Ot prosty przykład prezentacji bilbordowej Fundacji „Wioski Dziecięce”, która rok temu wystawiła na zdjęciu małe dziecko z podpisem „Chcę mamy”, gdzie odrzucano wszelkie zapytania ojców i mam! : dlaczego to dziecko nie chce ojca? gdzie ojciec? dlaczego propaguje się fałszywą tezę, że dziecko potrzebuje tylko mamy? W tym roku ta sama dziewczynka już „Chce rodziców”. Znalazło się zatem miejsce również dla Taty. Czy coś się jednak zmieniło w świadomości sędzin, które na widok ojcowskiej pikiety pod Sejmem /30.01.2009r./ kręciły kółka wokół własnych czół?

Staramy się uczynić nasz kraj normalniejszym. I nie zrobimy tego bez mądrych, światłych polityków, odważnych dziennikarzy, oddanych prawdzie naukowców, prawych i sprawiedliwych sędziów, uczciwych prawników, odpowiedzialnych rodziców. Do tego zachęcamy i Was, którzy czytacie ten tekst.

Prawo ojców do wychowywania własnego potomstwa jest naszym prawem podstawowym, niezbywalnym i powszechnym. Nie odstąpimy od niego.

Ireneusz Dzierżęga prezes zarządu Centrum Praw Ojca i Dziecka

Marek Borkowski wiceprezes zarządu

Zmieniony: Środa, 22 Kwiecień 2009 19:43
 

Poradnictwo prawne

Reklama
Reklama
Konwencja o Prawach Dziecka

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci

Urlop ojcowski. Informator---------------------------

Bezpłatne, telefoniczne konsultacje prawników: - w poniedziałki w godz. 16-18 pod numerem 697 032 984 lub w godz. 18-20 pod numerem 608 331 719
- we wtorki w godz. 16-18 pod numerem 666 361 327
- w środy w godz. 16– 18 pod numerem 603 888 456
- w czwartki w godz. 16-18 pod numerem 512 677 606 lub w godz. 18-20 pod numerem 500 146 122
- w piątki w godz. 15-17 pod numerem 663 115 900 lub 666 170 651

Telefoniczne konsultacje z doradcą rodzinnym/psychologiem:
- w poniedziałki w godz. 16-20 pod numerem 500 162 575

--------------------------- Indywidualne, bezpośrednie konsultacje z prawnikiem w kancelarii - zapisy od pn-pt w godz.12-18, pod nr 508 333 669 /również sms lub mail/. Konsultacje trwają godzinę, płatne 100 zł.Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, what is multiple dns. Valid XHTML and CSS.

Darmowe statystyki